Upozornění
720 POLOŽEK | 1946 REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ | 71 UŽIVATELÉ ONLINE |  22.březen 2018 21:43:28
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (AUKČNÍ ŘÁD) INTERNETOVÉHO AUKČNÍHO PORTÁLU KNIZNIAUKCE.CZ0. OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3. OBECNÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO AUKČNÍHO PORTÁLU KNIZNIAUKCE.CZ

4. DRUHY AUKCÍ

5. NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

6. PŘÍHOZ KUPUJÍCÍHO

7. PŘEDÁNÍ VYDRAŽENÉHO ZBOŽÍ

8. KOMENTÁŘE

9. POPLATKY A PROVIZE

10. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATLE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. DALŠÍ USTANOVENÍ

13. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

14. ÚČINNOST1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tomáš Plesinger (dále jen „Provozovatel") se sídlem Kainarova 9, Jihlava, 586 01, IČO 87512416, je provozovatelem internetového aukčního portálu www.knizniaukce.cz, který slouží ke zprostředkování obchodních transakcí mezi Prodávajícími a Kupujícími v internetové aukci.

1.2. Aukce se řídí příslušnými ustanoveními, občanským a obchodním zákoníkem a těmito obchodními podmínkami.

1.3. Aukce jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let nebo osoby právnické s výjimkou vlastníků dražených položek za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

1.4. Uživatelé, kteří uzavřeli Smlouvu o užívání aukčního systému Knizniaukce.cz, mají právo užívat jej za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

1.5. Elektronická aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

1.6. Informace o aukcích, jejích podmínkách a průběhu jsou veřejnosti k dispozici bez nutnosti registrace na internetové adrese www.knizniaukce.cz.

1.7. Definice a výklad některých pojmů

1.7.1. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání aukčního systému Knizniaukce.cz.

1.7.2. Administrátor – fyzická osoba, které Provozovatel udělil právo spravovat Aukční systém.

1.7.3. Prodávající - Uživatel, který má zájem o prodej zboží, které pro tento účel vystavil v aukci.

1.7.4. Kupující - Uživatel, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní aukce.

1.7.5. Aukční systém - automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další služby.

1.7.6. Smlouva - smlouva o užívání aukčního systému Knizniaukce.cz, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem.

1.7.7. Obchodní podmínky - všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému Knizniaukce.cz, nedílná součást Smlouvy.

1.7.8. Aukce - způsob prodeje zboží, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.

1.7.9. Uživatelský účet /účet/ - majitel uživatelského účtu je oprávněn přihlásit se ke službám aukčního systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby.

1.7.10. Zboží - movité věci, které mohou být předmětem aukce dle těchto Obchodních podmínek a právních předpisů České republiky.

1.7.11. Aukční položka – je Zboží, které se nabízí v aukci ke koupi či prodeji a je draženo.

1.7.12. Doba trvání aukce - doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni (v závislosti na druhu aukce) činit návrhy na uzavření kupní smlouvy, popř. zasílat oznámení o tom, že přijímají návrh na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému.

1.7.13. Bilance – výše finančního zůstatku na Uživatelském účtu Uživatele.

1.8. Všeobecné obchodní podmínky

1.8.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem internetového aukčního portálu Knizniaukce.cz a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání aukčního systému Knizniaukce.cz.

1.8.2. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.2. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je nutnou podmínkou k tomu, aby Uživatelé mohli prostřednictvím webových stránek Provozovatele Knizniaukce.cz nabízet, prodávat a kupovat Zboží a využívat další služby poskytované Provozovatelem. Od okamžiku uzavření Smlouvy je Uživatel oprávněn využívat služeb poskytovaných Provozovatelem.

2.2. Podmínkou pro využívání služeb Provozovatele je registrace Uživatele na webových stránkách Knizniaukce.cz. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře Uživatelem, který se nachází na webových stránkách Knizniaukce.cz, a souhlasem s Obchodními podmínkami Provozovatele. Odeslání registračního formuláře a vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami Uživatelem je považováno za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu Uživatele Provozovatelem, tj. potvrzením registrace Uživatele. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. Registrace Uživatele je dobrovolná a bezplatná.

2.3. Provozovatel je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn registraci zamítnout. Každá registrace je neaktivní do doby manuální aktivace Provozovatelem. K této aktivaci dojde bez zbytečných odkladů. Platnou registraci a uzavření Smlouvy potvrdí Provozovatel zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou při registraci.

2.4. K registraci jsou oprávněny pouze zletilé fyzické osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl vyhlášen konkurs, nebyl podán návrh na vyhlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. Registraci právnické osoby smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat.

2.5. Každý Uživatel je povinen při registraci vyplnit v registračním formuláři úplně a pravdivě následující identifikační údaje: v případě fyzické osoby jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, e­mailovou adresu, datum narození, adresu trvalého bydliště / místa podnikání / sídla fyzické osoby - podnikatele (skutečnou adresu, nikoli P.O. Box), telefon. V případě právnické osoby budou zadány tyto identifikační údaje: jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat za společnost, obchodní firma / název právnické osoby, uživatelské jméno a heslo, e­mailovou adresu, datum narození, adresa sídla / místa podnikání právnické osoby (skutečná adresa, nikoli P.O. Box), telefon, identifikační číslo a DIČ.

2.6. V případě jakékoli změny údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu písemně či prostřednictvím elektronické pošty oznámit Provozovateli jakoukoli změnu údajů vyplněných při registraci, vstup do likvidace, vyhlášení konkurzu, podání návrhu na vyhlášení konkurzu či jakoukoli další skutečnost, která může mít vliv na schopnost Uživatele plnit závazky ze Smlouvy. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů, které uvedl při vyplňování registračního formuláře. V případě porušení informací povinnosti odpovídá Uživatel za škodu podle obecně závazných právních předpisů.

2.7. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení mu budou zasílány písemně či prostřednictvím e­mailové pošty na poštovní či e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením oznámení na adresu uvedenou Uživatelem z důvodu, že taková adresa není v provozu, není Uživatelem používána nebo se Uživatel na takové adrese nezdržuje.

2.8. Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno se zejména nesmí skládat z e-mailové nebo webové adresy, webové stránky, nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo práva k ochranné známce, a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen udržovat své heslo v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám.

2.9. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli uživatelský účet, který umožní Uživateli užívání webových stránek a dalších služeb Provozovatele. Přes uživatelský účet je možné zakládat nové aukce, sledovat stav aukcí, aktuální cenu, nejvýše přihazujícího a statistiky návštěv aukce. Uživatelský účet je nepřevoditelný na třetí osoby. Pokud je učiněn úkon z uživatelského účtu, platí, že úkon učinil Uživatel. Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.

2.10. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je na webových stránkách Provozovatele změnit s výjimkou uživatelského jména, které měnit nelze.

2.11. Uživatelé jsou také oprávněni požádat Provozovatele o jejich odstranění ze systému Knizniaukce.cz.3. OBECNÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO AUKČNÍHO PORTÁLU KNIZNIAUKCE.CZ

3.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit přístup Uživatele do systému, který poruší podmínky uvedené v této Smlouvě či těchto Obchodních podmínkách.

3.2. Uživatel zejména nesmí:

3.2.1. Používat více aktivních účtů najednou za účelem vlastního obohacování přihazováním na vlastních aukcích.

3.2.2. Užívat uživatelský účet v rozporu s touto Smlouvou či Obchodními podmínkami, tj. např. zasílat nevyžádané zprávy či nabídky.

3.2.3. Prozradit své heslo jiným osobám. V případě porušení této povinnosti je Uživatel odpovědný za škodu, která mu tím vznikla.

3.2.4. Při registraci zadat nepravdivé či neúplné údaje nebo nefunkční e-mail.

3.2.5. Využívat jakkoli skryté chyby v systému a poškozovat tím Provozovatele. Pokud uživatel zjistí chybu v systému, která by mohla poškodit systém nebo Provozovatele, je povinen tuto chybu nahlásit pověřeným administrátorům Knizniaukce.cz.

3.2.6. Používat v textech nabídek a diskuzích vulgární, urážlivé či jinak nevhodné výrazy nebo výrazy, jejichž použití by mohlo být v rozporu se zákony a předpisy ČR.

3.2.7. Používat jakékoliv automatické scripty vytvořené mimo systém Knizniaukce.cz, jak statické, tak i aktivní.

3.3. Aukce je veřejná. Aukce se mohou zúčastnit všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle obecně závazných předpisů ČR oprávněny uzavírat kupní smlouvy, s výjimkou osob, které byly dočasně či trvale vyloučeny rozhodnutím Provozovatele z účasti na aukci. Provozovatel má právo zcela dle svého uvážení odmítnout účast na aukci jakékoliv osobě.

3.4. Uživatelé, tj. účastníci aukce, jsou povinni řídit se Smlouvou a Obchodními podmínkami a pokyny a rozhodnutími Provozovatele.

3.5. Před zahájením aukce je Uživatel povinen se zaregistrovat a sdělit Provozovateli svou pravdivou totožnost. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, vztahuje se tato povinnost na osobu oprávněnou za ni jednat. Vzhledem k tomu, že jednoznačná identifikace osob na Internetu je obtížná, nezaručuje Provozovatel identitu jednotlivých účastníků.

3.6. Po dobu konání aukce nesmějí její účastníci vyvíjet činnost, která by ohrožovala regulérnost a průběh aukce, nebo zabraňovala či znemožňovala fungování služby. V opačném případě je Uživatel povinen uhradit vzniklou škodu.

3.7. Pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené Smlouvou či Obchodními podmínkami ohledně nabídky, prodeje a koupě Zboží v aukci, tj. zejména nabízí Zboží, jehož prodej je zakázán, nesplní podmínky nabídek, poruší pravidla aukce či další povinnosti, je Provozovatel oprávněn probíhající aukci zrušit.

3.8. Aukci řídí licitátor, jehož pokynů jsou Uživatelé povinni uposlechnout. Licitátorem je v případě elektronické aukce soubor software a hardware, řízený a provozovaný Provozovatelem, který zajišťuje hladký průběh aukce.4. DRUHY AUKCÍ

4.1. Aukční systém umožňuje Uživatelům nabízet zboží ke koupi v dále uvedených druzích aukcí: Standardní aukce, Standardní aukce s volbou Kup Teď, Pouze Kup Teď, Aukce s větším množství předmětů s Kup Teď.

4.2. Standardní aukce

4.2.1. Standardní aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena.

4.2.2. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy ani si takové právo vyhradit v popisu zboží.

4.2.3. Lhůta pro podávání návrhů kupní smlouvy je určena prodávajícím (doba trvání aukce). Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s navrhovatelem, který formou tzv. příhozů (čl. 6) nabídl nejvyšší kupní cenu. Prodávající je oprávněn změnit standardní aukci na standardní aukci s volbou Kup Teď pouze do okamžiku prvního příhozu kupujícího.

4.2.4. Jakmile prodávající po skončení aukce kontaktuje navrhovatele, který formou tzv. příhozů (čl. 6) nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho návrhu a uzavření kupní smlouvy. Dojde-li k tomu, že více navrhovatelů navrhne stejnou kupní cenu (tzn. kdy více navrhovatelů zadá stejnou maximální cenu dle čl. 6.2.), považuje se za vítěze standardní aukce ten navrhovatel, který tuto maximální cenu zadal do aukčního systému nejdříve. Provozovatel sdělí prodávajícímu kontaktní údaje tohoto navrhovatele (vítěze standardní aukce).

4.2.5. Prodávající kontaktuje kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce prostřednictvím automatického e-mailu zaslaného aukčním systémem Knizniaukce.cz. Má se zato, že prodávající kontaktoval kupujícího včas, i když mail není ve lhůtě doručen z důvodu na straně kupujícího (např. technické potíže, neoznámení změny emailové adresy kupujícího).

4.3. Standardní aukce s volbou Kup Teď

4.3.1. Standardní aukce s volbou Kup Teď je proces, kdy prodávající umožní alternativně kupujícím koupit zboží za předem stanovenou (vyšší) cenu formou oznámení přijetí návrhu na její uzavření dle čl. 4.4., anebo vyzvat k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy v obchodní veřejné soutěži za podmínek čl. 4.2., přičemž vyvolávací cena je nižší než cena stanovená v režimu Kup Teď.

4.3.2. Návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup Teď dle čl. 4.4. je vázán na rozvazovací podmínku – jakmile první kupující učiní návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Standardní aukce, návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a počíná běžet Standardní aukce za podmínek uvedených v čl. 4.2.

4.4. Pouze Kup Teď

4.4.1. Aukce Kup Teď není klasickou aukcí, nýbrž jde o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první prodávajícímu oznámí prostřednictvím aukčního systému, že návrh přijímá.

4.4.2. Prodávající je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce kupujícímu potvrdit uzavření smlouvy. Za potvrzení se považuje též odeslání zboží na adresu kupujícího, popř. zaslání mailu odeslaného automaticky aukčním systémem Knizniaukce.cz. Má se zato, že prodávající potvrdil uzavření smlouvy včas, i když mail není ve lhůtě doručen z důvodu na straně kupujícího (např. technické potíže, neoznámení změny emailové adresy kupujícího).

4.4.3. Z důvodu upřednostňování standardních aukcí, popř. standardních aukcí s volbou Kup Teď, je množství Pouze Kup Teď aukcí omezeno. Pokud počet Pouze Kup Teď aukcí vystavených Prodávajícím překročí 80% bude tato funkce automaticky zablokována do té doby, než počet Pouze Kup Teď aukcí vůči ostatním druhům (mimo Aukce s větším množstvím předmětů s Kup Teď) aukcí (čl. 4.2. a 4.3.) neklesne pod percentuální hladinu stanovenou výše.

4.5. Aukce s větším množstvím předmětů s Kup Teď

4.5.1. Prodávající má možnost nabídnout k prodeji více kusů (tj. více než 1 kus) téhož zboží (tj. zboží druhově určeného, popř. individualizovaného a zcela totožného – velikost, typ).

4.5.2. Na aukce s větším množstvím předmětů s nabídkou Kup Teď se přiměřeně užije čl. 5.4., přičemž prodávající prostřednictvím aukčního systému upravuje návrh kupní smlouvy v souvislosti s již prodaným zbožím (tzn. automaticky se snižuje množství nabízeného zboží o zboží, které již bylo prodáno).5. NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

5.1. Prodávající je odpovědný za pravdivost a úplnost svého prohlášení. V případě nabídky či prodeje zboží porušujících zákony České republiky se Prodávající vystavuje riziku trestního stíhání. V tomto případě provede Provozovatel nutná opatření a podá podnět k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení.

5.2. Zakázané zboží

5.2.1. Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet

a) zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny,

b) zbraně (s výjimkami uvedenými v Seznamu),

c) alkohol, omamné či psychotropní látky,

d) dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály,

e) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),

f) zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

5.2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit aukci z aukčního systému i v případě zboží, které nebude v seznamu uvedeno, jestliže by jeho nabídka, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

5.3. Uživatel prodávající Zboží, které vyžaduje zvláštní povolení opravňující Prodávajícího k jeho prodeji, může být Provozovatelem vyzván k předložení takovéhoto oprávnění a to do druhého dne od výzvy. V případě, že tak neučiní bude příslušná Aukce zrušena.

5.4. Hlavním cílem elektronické aukce je nalézt Kupujícího ochotného zaplatit nejvyšší cenu za Zboží nabízené Prodávajícím, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

5.5. Obecná pravidla nabízení zboží prodávajícím

5.5.1. Prodávající je povinen umístit Zboží v kategorii resp. podkategorii, která nejvíce vystihuje dražený předmět. V případě, že Provozovatel zjistí, že Prodávající toto porušil za účelem vyšší návštěvnosti prodávaného předmětu, je oprávněn danou Aukci zrušit či přemístit do správné kategorie resp. podkategorie. Kategorie a podkategorie spravuje pouze Provozovatel, popřípadě jím stanovený Administrátor Knizniaukce.cz. Prodávající může Provozovatele či Administrátora požádat o rozšíření stávajících kategorií resp. podkategorií pokud k tomu má důvod.

5.5.2. Titul aukce ani popis zboží nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží mimo aukci, návrh na koupi, výměnu zboží, propagaci jiných komerčních sdělení (např. odkazy na webové stránky) a dále nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

5.5.3. Titul aukce ani popis zboží dále nesmí obsahovat žádné přímé kontakty na Prodávajícího, ani kontakty na osobu pověřenou Prodávajícím případně jeho zástupce.

5.6. Založení aukce

5.6.1. Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: popis zboží, začátek aukce, dobu trvání aukce, stav zboží, počet ks zboží, počáteční (vyvolávací) cenu, popř. též cenu Kup Teď a preferované platební a dodací podmínky, konečnou výši nákladů souvisejících s doručením zboží a případné záruky poskytované prodávajícím.

5.6.2. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

5.6.3. Minimální výchozí (vyvolávací) cena zboží nesmí činit méně než 1,- Kč. Prodávající nese plnou odpovědnost za to, že předmět aukce splňuje dohodnuté právní i kvalitativní předpoklady a že údaje uváděné o něm jsou pravdivé.

5.6.4. Uživateli prodávající Zboží, které vyžaduje zvláštní povolení opravňující Prodávajícího k jeho prodeji je doporučeno toto oprávnění uvést vč.všech jeho náležitostí přímo do popisu aukce.

5.6.5. Prodávající je oprávněn navyšovat konečnou kupní cenu pouze o náklady související s doručením předmětu, v přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce. Prodávající nesmí navyšovat konečnou kupní cenu pro kupujícího o další poplatky (např. provize Provozovatele, poplatky apod.)

5.6.6. Prodávající umístěním nabídky Zboží na Knizniaukce.cz za účelem provedení aukce činí závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na toto Zboží. Zároveň stanoví lhůtu, během které je možné návrh přijmout (doba trvání aukce). Návrh přijme a zboží vydraží ten Uživatel, který během stanovené doby trvání aukce nabídl nejvyšší cenu a splnil případné další podmínky uvedené v návrhu. V průběhu trvání aukce mohou její účastníci na nabízené zboží závazně přihazovat. Přijetí návrhu Uživatelem zaniká v okamžiku, kdy jiný Uživatel během doby trvání aukce učiní vyšší nabídku kupní ceny. Pro měření doby trvání aukce je rozhodující oficiální čas Knizniaukce.cz.

5.6.7. Prodávající má možnost využít některou ze zvýrazňujících nástrojů pro lepší propagaci aukce.

5.7. Popis předmětu (položky)

5.7.1. Zboží určené k prodeji v aukci vystaví (vloží aukci) a popíše prodávající, který je odpovědný za to, že bude popis přesný a úplný. Popis zboží musí být vždy v českém jazyce. Připojit popis v dalších jazycích je možné.

5.7.2. Prodávající povinen přiložit k popisu zboží alespoň jednu digitální fotografii nabízeného zboží (tzn. vlastní reálnou fotografii zahrnující celkovou podobu). Nebude-li v popisu zboží alespoň jedna reálná fotografie, je Provozovatel oprávněn takovou aukci z aukčního systému odstranit.

5.7.3. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá prodávající kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží.

5.7.4. V případě vad zboží, které je činí neupotřebitelným či znehodnoceným, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má kupující právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající v popisu zboží uvedl, že zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

5.7.5. Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do aukce. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Uživateli, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené mimo systém Knizniaukce.cz.

5.7.6. Učiní-li prodávající po zahájení aukce korektury v popisu zboží nebo v poznámce k již probíhající aukci, a znamenají-li tyto korektury snížení hodnoty zboží (např. doplní-li vadu zboží), mohou z tohoto důvodu kupující návrh kupní smlouvy odvolat pro podstatnou změnu okolností, resp. odstoupit od smlouvy uzavřené v aukci Kup Teď; kupující je povinen toto oznámit prodávajícímu.

5.8. Zrušení aukce prodávajícím

5.8.1. V případě, že nastane skutečnost v průběhu aukce, která znemožňuje plnění Kupní smlouvy tj. prodeje (zejména zničení či krádež věci), má prodávající nárok na zrušení celé aukce. Prodávající je povinen tuto skutečnost nahlásit Provozovateli a na žádost Provozovatele ji prokázat.

5.8.2. V aukcích typu Kup Teď nelze jednotlivá oznámení o přijetí návrhu kupní smlouvy v průběhu aukce rušit.

5.8.3. Přihození uskutečněná během aukce jsou platná až do ukončení aukce tj. uzavření kupní smlouvy s Vydražitelem. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy ani si takové právo vyhradit v popisu zboží.6. PŘÍHOZ KUPUJÍCÍHO

6.1. Pod pojmem „příhoz“ se rozumí u všech typů standardních aukcí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující prostřednictvím aukčního systému. Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny a u aukcí s větším množstvím předmětů s nabídkou Kup teď (čl. 5.5) je oprávněn navrhnout také množství kupovaného zboží.

6.2. Kupující zadává prostřednictvím aukčního systému maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit; tato maximální cena je důvěrná a není v aukčním systému zveřejněna. Aukční systém provádí automatizovaně jednotlivé příhozy pouze v takové výši, aby byl návrh kupujícího návrhem s nejvyšší kupní cenou (tzn. aby převýšil nabídky ostatních zájemců o koupi). Jakmile dojde k navýšení nabídky kupní ceny ostatními zájemci o koupi, navýší aukční systém automaticky nabídku Uživatele na minimální cenu, která převýší nabídky ostatních navrhovatelů o jeden příhoz (podle tabulky uvedené v čl. 6.3.) až do výše maximální kupní ceny zadané kupujícím. Pokud navýšení příhozu překročí hranici maximální částky, aukční systém navýší příhoz pouze na hodnotu maximální částky.

6.3. Zvýšení hodnoty příhozu během aukce:


Aktuální cena od (v Kč)

Aktuální cena do (v Kč)

Hodnota přihození (v Kč)

0,-

999,-

10,-

1.000,-

4.999,-

20,-

5.000,-

9.999,-

50,-

10.000,-

29.999,-

100,-

30.000,-

49.999,-

200,-

50.000,-

99.999,-

500,-

100.000,-

299.999,-

1.000,-

300.000,-

499.999,-

5.000,-

500.000,-

999.999,-

10.000,-


6.4. V průběhu trvání standardní aukce je navrhovatel oprávněn změnit výši maximální ceny, přičemž nově zadaná výše maximální ceny nemůže být nižší než maximální částka zadaná jinými zájemci o koupi.

6.5. Platí, že každý příhoz zaznamenaný 180 vteřin (3 minuty) před koncem aukce automaticky posunuje konec aukce o dalších 900 vteřin (15 minut), není-li Provozovatelem stanoveno jinak. Vydražitelem se tak stává Uživatel s nejvyšším příhozem, na jehož nabídku během posledních tří minut trvání aukce nezareaguje jiný Uživatel.

6.6. Veškeré ceny na portálu Knizniaukce.cz jsou včetně DPH.

6.7. Právo na uzavření kupní smlouvy vzniká tomu Dražiteli, který učinil nejvyšší nabídku, na jejímž základě mu bylo toto právo licitátorem přiklepnuto. Kupní smlouva je uzavřena mezi Uživatelem -Prodávajícím a Uživatelem - Kupujícím okamžikem skončení aukce. Kupující - Dražitel, který přihodil nejvyšší nabídku (jako měřítko se bere doba ukončení aukce), se stává Vydražitelem a je povinen Zboží od Prodávajícího odkoupit za dohodnutých podmínek. Prodávající je povinen vítězi aukce zboží za vydraženou cenu prodat. Prodávající není povinen odevzdat Zboží dříve, než je zaplacena Kupní cena.

6.8. Dražitelem nesmí být Prodávající ani osoba pověřená Prodávajícím nebo jeho zástupcem k tomu, aby vydražila v aukci nabízené Zboží do vlastnictví Prodávajícího.7. PŘEDÁNÍ VYDRAŽENÉHO ZBOŽÍ

7.1. Bezprostředně po skončení aukce poskytne Knizniaukce.cz oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci. Kupující,
- kterému bylo prodávajícím oznámeno přijetí návrhu kupní smlouvy, popř.
- kterému bylo prodávajícím potvrzeno uzavření kupní smlouvy,
a prodávající jsou povinni kontaktovat se a reagovat ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Je-li kterákoli strana kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce nekontaktní (tzn. není možno ji zastihnout na kontaktech jí uvedených při registraci nebo nereaguje na doručené výzvy), má druhá strana právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.2. Předává-li prodávající zboží prostřednictvím pošty či jiného dopravce, po celou dobu přepravy nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci prodávající.

7.3. Vydražitel - Kupující nabývá vlastnické právo okamžikem předání nebo doručením Zboží. S přechodem vlastnického práva k předmětu aukce přechází na Kupujícího i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu aukce.

7.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy prodávající nedodá kupujícímu zboží dle kupní smlouvy popř. kdy kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu.8. KOMENTÁŘE

8.1. Uživatelé jsou oprávněni použít funkci "Komentáře". Tato funkce jim umožňuje vyjádřit svůj názor k chování jiných Uživatelů. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Nemohou obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře Uživatelů, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné.

8.2. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do komentářů nebo do odpovědí na komentáře:

a) vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin;

b) obsah, kterým by byl naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv či průmyslovým právům (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal;

c) kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy;

d) adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.

8.3. Současně s komentářem může Uživatel svého obchodního partnera i bodově ohodnotit. Možné varianty jsou tyto: +1, 0, -1. Součet těchto bodu a jejich percentuální výsledek se projeví v celkovém hodnocení Uživatele.

8.4. Hodnocení Uživatele (Profil uživatele) je viditelné pro všechny (i neregistrované) Uživatele Knizniaukce.cz a bude považováno za relevantní nástroj při určování důvěryhodnosti Uživatele.9. POPLATKY A PROVIZE

9.1. Uživatel, který uzavřel s Provozovatelem Smlouvu o poskytování služeb má právo užívat aukční systém v souladu s podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách.

9.2. Poplatky za vystavení a propagaci aukce

9.2.1. Služby Knizniaukce.cz jsou zdarma.

9.2.12. Portál Knizniaukce.cz je neziskový, složen pouze z dobrovolných příspěvků. Provozovatel službu "neprodává".10. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATLE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY

10.1. Provozovatel při poskytování služeb působí jako zprostředkovatel prodeje či koupě Zboží Uživatelů za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

10.2. Provozovatel může také nabízet předměty převzaté na základě písemných smluv o obstarání prodeje formou internetové aukce uzavřených v souladu s platnými předpisy od vlastníků předmětů nebo také vlastní majetek. V takovém případě vystavuje aukce Provozovatel (jako běžný Uživatel – Prodávající) za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

10.3. Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost či legálnost Zboží nabízených a prodávaných v aukci, stejně tak za pravdivost a úplnost popisu nabízeného Zboží.

10.4. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že Prodávající má či nemá oprávnění či schopnost prodat předmět aukce. Podobně není odpovědný za to, zda Kupující, který přihodil na předmět aukce, je či není schopen zaplatit Prodávajícímu přihozenou cenu nebo zda tuto cenu zaplatí.

10.5. Provozovatel není odpovědný za pravdivost a úplnost údajů týkající se Zboží nabízeného Uživatelem, zejména údajů týkajících se množství, jakosti, užitných vlastností a vad nabízeného zboží. Provozovatel se snaží v mezích své působnosti ověřovat údaje o zboží a činit nezbytné kroky za účelem omezení nezákonného jednání a stejně tak jednání, jež je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytování služeb. Provozovatel však neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů.

10.6. Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou tím, že nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to z jakéhokoliv důvodu.

10.7. Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou vadami Zboží prodaného prostřednictvím Knizniaukce.cz. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou jedním Uživatelem druhému mohou Uživatelé uplatňovat pouze mezi sebou. Nároky z vad Zboží prodaného prostřednictvím webových stránek Knizniaukce.cz nelze uplatňovat prostřednictvím Provozovatele.

10.8. Provozovatel poskytuje elektronickou aukci a její služby bez jakýchkoli záruk. Veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky ze strany Provozovatele jsou tímto vyloučeny.

10.9. Veškeré reklamace a záruky řeší Kupující (Vydražitel) s Prodávajícím.11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

11.2. Osoby užívající služeb Knizniaukce.cz zůstávají anonymní, pokud se nerozhodnou jinak. Systémové informace (např. IP adresy) pramenící z všeobecných pravidel Internetu jsou užívány pro technické účely souvisící se správou našich serverů. Dále jsou IP adresy používány ke shromažďování všeobecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je uskutečněno spojení).

11.3. Vedle systémových informaci Provozovatel Knizniaukce.cz shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou uživatelé povinni zadat při aktivaci uživatelského účtu. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně se souhlasem uživatelů.

11.4. Registrační formulář na naší stránce požaduje, abyste zadal vaše kontaktní údaje a data souvisící s transakcí (např. vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být účet uživatele v systému aktivován. Údaje shromažďované pro účely transakce jsou užívány pro zjištění, jestli příslušná osoba splňuje požadavky registrace. Kontaktní údaje obsaženy v registračním formuláři jsou používány pro účtovací účely a pro kontaktování zákazníka.

11.5. Osobní údaje, zadané v rámci registrace, je Provozovatel oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu existence uživatelského účtu Uživatele. Uzavřením smlouvy o užívání aukčního systému Knizniaukce.cz vyslovuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle této přílohy Obchodních podmínek, a to maximálně na dobu existence jeho uživatelského účtu.

11.6. Knizniaukce.cz zajišťuje bezpečnost údajů o uživatelích. Naše zabezpečení chrání údaje před neoprávněným přístupem. Knizniaukce.cz podniká kroky k ochraně databáze pomocí omezeného přístupu. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé Knizniaukce.cz poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem, a mají k nim přístup pouze provozovatel a administrátor Knizniaukce.cz, kteří jsou vázání povinností mlčenlivosti. Uživatel má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou v systému uloženy, prostřednictvím svého uživatelského profilu. Knizniaukce.cz Uživatelům umožňuje změnit své dříve uvedené osobní údaje pomocí funkce „Můj ovládací panel“.12. DALŠÍ USTANOVENÍ

12.1. Nápověda aukčního systému Knizniaukce.cz (dále jen „Nápověda“) je určena Uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

12.2. Provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu a údržbu

12.3. Provozovatel si vyhrazuje právo použít v souladu s příslušnými zákony České republiky jednotlivé aukce Uživatelů do rozesílaných reklamních sdělení (např. Novinky).

12.4. Výpověď ze smlouvy

12.4.1. Uživatel má právo vypovědět Smlouvu nejdříve po 30 dnech od skončení poslední aukce, které se účastnil jako prodávající či kupující, za podmínky, že vyrovnal vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům všechny své peněžité závazky vzniklé ze Smlouvy (zejména uhradil provize a poplatky dle čl. 9 Obchodních podmínek) nebo kupních smluv dle čl. 7 uzavřených s ostatními Uživateli. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Provozovateli výlučně v elektronické podobě na emailovou adresu Provozovatele.

12.4.2. Vypoví-li Uživatel Smlouvu, není oprávněn již zakládat účast v nových aukcích, a to ani jako prodávající, ani jako kupující. V takovém případě je Uživatel oprávněn činit pouze úkony k dokončení obchodních transakcí ze skončených aukcí.

12.4.3. Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

12.5. Odstranění uživatele

12.5.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

12.5.2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, vyzývání k prodeji mimo aukci, zmaření aukce tím, že prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal vydražené zboží; zmaření aukce tím, že kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu; prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné aukce; prodej zboží uvedeného v Seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového zboží v aukci; spamming; vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového uživatelského účtu; užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci aukcí.

12.5.3. Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

12.5.4. Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

12.6. Technické potíže

12.6.1. Knizniaukce.cz provádí pravidelnou údržbu aukčního systému a za tímto účelem je oprávněn provoz aukčního systému omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu. O této skutečnosti má Provozovatel povinnost včas informovat Uživatele.

12.6.2. Pokud po dobu kratší než 6 hodin nemůže v důsledku technických potíží na straně Knizniaukce.cz převážná většina Uživatelů umísťovat své nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení aukce (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou aukce, jejichž doba trvání uplyne během výpadku nebo do 15 minut po jeho odstranění, prodlouženy o 24 hodin.

12.6.3. V případě aukcí, jejichž doba trvání uplynula v době výpadku a nebylo je z technických důvodů na straně Knizniaukce.cz možné prodloužit, vrátí Knizniaukce.cz Uživatelům všechny poplatky v plné výši.

12.6.4. Nefungovala-li zpoplatněná služba prokazatelně v důsledku technických potíží na straně Knizniaukce.cz, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za takovou službu.13. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

13.1. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky jednostranně změnit a to jejich zveřejněním na www.knizniaukce.cz.

13.2. V případě, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu o poskytování služeb vypovědět do 14 dní od jejich zveřejnění. Nevypoví-li Uživatel Smlouvu v této lhůtě, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.14. ÚČINNOST

14.1. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 4. 2011.